ปีการศึกษา
มหาบัณฑิต
ดุษฎีบัณฑิต
จำนวนบัณฑิต
การวิจัยและสถิติ
ทางวิทยาการปัญญา
การวัดและเทคโนโลยี
ทางวิทยาการปัญญา
รวม
การวิจัยและสถิติ
ทางวิทยาการปัญญา
การวัดและเทคโนโลยี
ทางวิทยาการปัญญา
รวม
รวม
2551
-
-
1
-
1
1
2552
2
3
5
-
-
-
5
2553
4
1
5
-
-
-
5
2554
5
1
6
5
1
6
12
2555
16
1
17
10
2
12
29
2556
8
2
10
8
-
8
18
2557
4
4
8
9
1
10
18
2558 13 - 13 15 1 16 29
รวม
52
12
64
48
5
53
117
 
 
 
 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 038-102077 โทรสาร: 038-393484 email: rmcs@buu.ac.th