ชื่อ-นามสกุล
นางวัชรี ธนคุรุธรรม  
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2552  
  วิทยานิพนธ์ การตรวจสอบตัวแปรทำนายพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น
An Investigation of Predictors of Internet Addiction Among Adolescent
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.เสรี ชัดแช้ม
อ.พญ.กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์
 
   
 
   
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางอัมภา วรกลีบ  
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2552  
  วิทยานิพนธ์ การตรวจสอบตัวแปรทำนายพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
An Investigation of Predictors of Violent Behavior Among High School Students
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.เสรี ชัดแช้ม
รศ. ดร.ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์
 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพัชราพร  ไม้แดง  
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2552  
  วิทยานิพนธ์ การพัฒนามาตรประมาณค่าความคาดหวังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Development of a Drinking Expectancy Rating Scale
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ม.ร.ว.สมพร  สุทัศนีย์
รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม
 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนารี  ถึกสถิตย์  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2552  
  วิทยานิพนธ์ การตรวจสอบตัวแปรทำนายทางสังคมวิทยาของการใช้สื่อทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
An Investigation of Sociological Predictors of Sexual Media Use Among High School Students
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม
รศ.ดร.สมสิทธิ์  จิตรสถาพร
 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางวิติญา  มัณฑุสินธุ์  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2552  
  วิทยานิพนธ์ การจำวิธีการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1ที่เรียนรู้ด้วยวิธีการสร้างความจำ
ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นพื้นฐาน
Recalling Story Problem Solving Procedures and the Mathematics Attitude of Grade 7 Students Using Brain Based Learning Organization Strategies
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม
ผศ.ดร.รุ่งฟ้า  กิติญาณุสันต์
 
   
 
 
 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 038-102077 โทรสาร: 038-393484 email: rmcs@buu.ac.th