ชื่อ-นามสกุล
เรือเอกหญิงชุติมา พรหมเมศ  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2553  
  วิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบสอบถามพฤติกรรมของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลให้อาหารและแนวโน้มการเป็นโรคอ้วน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
A Confirmatory Factor Analysis of Parental Behavior Regarding Child Feeding and Obesity Proneness Questionnaire in Elementary School Students
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
อ.พญ.กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์
 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวณรงค์ จันทรมหา  
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2553  
  วิทยานิพนธ์ การเปรียบเทียบค่าความเที่ยงของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีจำนวนข้อสอบทำหน้าที่ต่างกันแตกต่างกัน
A Comparison of Achievement Test Reliabilities Under Increasing Levels of Differential Item Functioning
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม
ดร.มนตรี โพธิโสโนทัย
 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเบญญา คงธนอิทธิ  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2553  
  วิทยานิพนธ์ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผาสุกแห่งตนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
A Causal Relationship Model of the Subjective Well-Being of Undergraduates
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์
รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม
 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางกนกรัตน์ สุนใจ  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2553  
  วิทยานิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรทางจิตสังคมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ
Relationship Between Psychosocial Variables and Academic Achievement Among Professional Certificate Students
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
ดร.นฤมล ชูชินปราการ
 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาววัลยา ใจคง  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2553  
  วิทยานิพนธ์ การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของเมต้าคอกนิชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษตอนปลาย
Developmet of a Causal Relationship Model of Metacognition for High School Students
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
รศ.ดร.ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์
 
   
 
 
 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 038-102077 โทรสาร: 038-393484 email: rmcs@buu.ac.th