ชื่อ-นามสกุล
นางณัฐมน แสงจำรัส  
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2554  
  วิทยานิพนธ์

ความยากของข้อสอบและความสามารถของผู้สอบที่สัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ในการสอบได้ถูกต้องของการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์
ITEM DIFFICULTY AND STUDENT ABILITY RELATED TO CORRECT ANSWER RESPONSE TIME ON
COMPUTER-BASED TESTING

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม
ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวดรุณี ชิงชัย  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2554  
  วิทยานิพนธ์

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขส่วนตนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
A DEVELOPMENT OF THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF PERSONAL HAPPINESS OF UNDERGRADUATE STUDENT

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

นพ.สมรักษ์ สันติเบ็ญจกุล
ผศ.ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์์

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางคนึงนุช สิงห์นนท์  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2554  
  วิทยานิพนธ์

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอารมณ์ทางลบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF NEGATIVE EMOTION OF HIGH SCHOOL STUDENTS

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
รศ.ดร.ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์
 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นายประดิษฐ์ ทองคำวัน  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2554  
  วิทยานิพนธ์

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของบุคลาการทางการศึกษา จังหวัดจันทบุรี
A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF ALCOHOL DRINKING AMONG EDUCATIONAL PERSONNEL IN CHANTHABURI PROVINCE

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
รศ.ดร.ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์
 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาววันวิสา วงสาสนธ์  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2554  
  วิทยานิพนธ์

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขเชิงอัตวิสัยของครูในเขตเมืองพัทยา
A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF SUBJECTIVE HAPPINESS FOR TEACHERS IN PATTAYA

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
รศ.ดร.ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์
 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
Mr. POLINY UNG  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2554  
  วิทยานิพนธ์

อิทธิพลของการกำกับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อความวิตกกังวลในการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในราชอาณาจักรกัมพูชา
INFLUENCE OF SELF-REGULATION AND PERCEIVED SELF-EFFICACY IN MATHEMATICS ON ANXIETY
OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN CAMBODIA

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 038-102077 โทรสาร: 038-393484 email: rmcs@buu.ac.th