ชื่อ-นามสกุล
Mr.Lanorlin Phongsavath  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF ALCOHOLIC DRINKING BEHAVIOR FOR THE UNDERGRADUATES, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี

 
   
ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
Mr.Pheary Tan  
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

การพัฒนามาตรวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกระแจะ ราชอาณาจักรกัมพูชา
DEVELOPMENT OF AN ENGLISH LEARNING MOTIVATION SCALE FOR UPPER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN KRATIE PROVINCE, KINGDOM OF CAMBODIA

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.มรว.สมพร สุทัศนีย์

 
   
รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอภิญญา หรูสกุล  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

ภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่งผลต่อความเข้มแข็ง
ของชุมชนในพื้นที่ ภาคตะวันออก
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND POSITIVE PSYCHOLOGICAL ATTRIBUTES OF THE CHIEF
EXECUTIVE TO THE SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION AFFECTING COMMUNITY STRENGTH

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล  
   
ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นายจรุญ ไตรวุฒิ  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความไว้วางใจในแพทย์  ความคาดหวังในความสามรถของตน ความคาดหวังในผลลัพธ์ และความยึดมั่นในคำแนะนำของแพทย์ที่มีต่อผลลัพธ์การควบคุมเบาหวานของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ ๒
A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF TRUST IN PHYSICIAN, SELF-EFFICACY EXPECTATION,
OUTCOME EXPECTATION AND ADHERENCE TO PHYSICIAN RECOMMENDATION ON DIABETES OUTCOMES IN DIABETES TYPE II PATIENTS

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง  
   
ผศ.ดร. วชิรา วชิราวัธน์
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญรื่น  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

พฤติกรรมแบบความคิดก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลในจังหวัดชลบุรี: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
PROACTIVE BEHAVIOR OF SUB-DISTRICT MUNICIPALITY OFFICERS IN CHON BURI PROVINCE: A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ภัทราวดี มากมี  
   
ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนันท์นภัสร์  นรินทรสรศักดิ์  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน
DEVELOPMENT A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF JOB BURNOUT FOR PRIVATE SCHOOL TEACHERS


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม

 
   
ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวประภาพร ดอกไม้  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
DEVELOPMENT OF A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF INTENTION TO PLAY ONLINE GAMES AMONG LOWER SECONDARY STUDENTS


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี

 
   
รศ.ดร.สมสิทธิ์ จิตรสถาพร
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นายพิเชษฐ  พุ่มแจ้ง  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความเครียดในการปฏิบัติงานของครูและการรับรู้ความสามารถของกลุ่มครูที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของครู
A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF TEACHER STRESS ON WORK AND TEACHER COLLECTIVE EFFICACY AFFECTING TEACHER JOB SATISFACTION


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล

 
   
ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางไพจิต  ประสานพันธ์  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

การพัฒนาแบบสำรวจความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
DEVELOPMENT OF THE HEALTHFUL EATING BELIEF SURVEY FOR PERSONS AT RISK OF DIABETES


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.ภัทราวดี มากมี

 
   
รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวปิยพร วิเศษนคร  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
DEVELOPMENT OF A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF INTENTION TO SMOKE CIGARETTES OF VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENTS


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.มรว.สมพร สุทัศนีย์

 
   
รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นายเสน่ห์  พลีจันทร์  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมป้องกันโรคอุจจาระร่วงรุนแรงจากเชื้ออิโคไลมีตัวแปรการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมตนเองเป็นตัวแปรกำกับ
A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF PREVENTIVE BEHAVIOR ON SEVERE DIARRHEA FROM E.COLI: PERCEIVED CONTROL AS MEDIATOR


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

 
   
รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางศิตา  พลีจันทร์  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

อิทธิพลของตัวแปรกำกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอชวัน เอ็นวัน
INFLUENCE OF PERCIEVED CONTROL AS MEDIATOR OF PREVENTIVE BEHAVIOR ON INFLUENZA A (H1N1)


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

 
   
รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
 
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางโสพิชา  เถกิงเกียรติ   
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี
A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF SHOPPING ON THE INTERNET BEHAVIOR OF UNDERGRADUATES STUDENT


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม

 
   
ดร.ภัทราวดี มากมี
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาววาสนา  ทูลเกล้า  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

การตรวจสอบตัวแปรทำนายทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาของการรับรู้ความเสี่ยงในการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
AN INVESTIGATION OF PSYCHO-SOCIOLOGICAL PREDICTORS OF SMOKING RISK PERCEPTION AMONG UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

 
   
รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นางญาณิกา  ลาประวัติ  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้ความสามารถของตนเอง เมต้าคอกนิชั่น และความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตน
ที่ส่งผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับผลของการกระทำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF SELF-EFFICACY, METACOGNITION, AND EFFICACY EXPECTANCY ON OUTCOME EXPECTANCY FOR LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

 
   
ดร.กนก พานทอง
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นายพัสกร  แนวปราณีต   
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์โรงเรียนสาธิต ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
A CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN SELF-EFFICACY AND BURNOUT OF TEACHERS IN DEMONSTRATION SCHOOL UNDER OFFICE OF THE HIGHER EDUCATION COMMISSION


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

 
   
ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล
นายณัฏฐพัชร  มณีโรจน์  
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

การตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการของลูกค้าอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ
ในเขตจังหวัดชลบุรี
AN INVARIANCE EXAMINATION OF A CAUSAL RELATIONSHIP MODELS OF CUSTOMERS' BEHAVIORAL INTENTION TO USE SERVICE IN HEALTH CARE INDUSTRY IN CHONBURI PROVINCE


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล

 
   
รศ.ดร.มรว.สมพร สุทัศนีย์
 
 
 
 
 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 038-102077 โทรสาร: 038-393484 email: rmcs@buu.ac.th