ชื่อ-นามสกุล

นายโชคนิติ แสงลออ

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  
  วิทยานิพนธ์

 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของนักท่องเที่ยวชาวไทย

     A Causal Relationship Model of Destination Loyalty in the Eastern Region for the Thai Tourists
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นายปรัตถกร ยิ้มเนียน

 
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  
  วิทยานิพนธ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความก้าวร้าวทางกายของวัยรุ่นที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีความรุนแรง

     Factors influencing Physical  Aggression of Adolescents Playing Online Violent computer Games
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวลลิดา       บุญเฉลิม

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  
  วิทยานิพนธ์

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

    A Confirmatory Factor Analysis of  Empathy in Lower Secondary School Students
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา    
   
 
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวกุลวีร์  จิตรบรรพต

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  
  วิทยานิพนธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงบวกและ เชิงลบของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตภาคตะวันออก
    

Exploring the Factors Affecting the Use of Undergradugted University Student’s AchivementBehavior in Pudic
Universities in Eastern Region

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา    
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นายโอภาวิทย์ จั่นพา

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  
  วิทยานิพนธ์

     โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความต้องการทรัพยากรในงาน ความเหนื่อยหน่ายกบสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

A Causal Relationship Model Among Job Demands Job Resources Burnout and Performance of Teachers Under the Bureau of Special Education Administration

 

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา    
   
 
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวอรวรรณ บุญบำรุง

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  
  วิทยานิพนธ์

     โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ
     A Causal Relationship Model of Factor EffectedOrganizational Citizenship Behavior of University Staffs

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
   
 
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางพรรัตน์ โพธิ์ศรี

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    

A Causal Relationship Model of Healthy EatingBehavior of Supper Secondary School Students


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวชลธิรศน์ บุญลับ

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  
  วิทยานิพนธ์

    โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสภาวการณ์ความเครียด
การแปลความหมายสภาวการณ์ อารมณ์ การเผชิญปัญหา และความพึงพอใจในสมรรถนะของนักกีฬาประเภททีม
    A Causal Relationship Model of Stress Apppaisals, Relationship Meaning, Emotions, Coping, and Performance Satisfaction Among Sport Team Player


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
   
 
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางปัทมา  มะดะเรส

 
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  
  วิทยานิพนธ์

          ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ พหุปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เมืองพัทยา

Relationship Between Five-Factor Personality, Multiple Intelligence, and Achievement of Upper Secondary School Students
in Pattaya City


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
   
 
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางธัญทิพย์ คล่องตา

 
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  
  วิทยานิพนธ์

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

     Development of A Causal Relationship Model of Secondary School Teachers’ Intention of Use Technology


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 038-102077 โทรสาร: 038-393484 email: rmcs@buu.ac.th