ชื่อ-นามสกุล

นางสาวจารุจิตร  สิทธิปรุ

 
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  วิทยานิพนธ์

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

DEVELOPMENT OF THE COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING PROGRAM FOR O-NET AT THE GRADE NINE LEVEL

 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวนุภาพรรณ  ปลื้มใจ

 
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  วิทยานิพนธ์

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

DEVELOPMENT OF THE COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING PROGRAM FOR O-NET AT THE GRADE  12 LEVEL

 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวญานิศรา  มุนินทร์สาคร

 
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  วิทยานิพนธ์

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

DEVELOPMENT OF THE COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING PROGRAM FOR O-NET AT THE GRADE  6 LEVEL

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา    
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวฉัตราภรณ์  สวัสดิยกานนท์

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  วิทยานิพนธ์

      การเปรียบเทียบผลของน้ำมะละกอสุกที่มีต่อการปกป้องระบบประสาทของแบบจำลองการเกิดโรคสมองเสื่อมระยะแรกในสัตว์ทดลอง

     NEUROPROTECTIVE EFFECT OF JUICE Carica papaya Linn IN ANIMAL MEDEL OF MILD COGNITIVE IMPAIRRIENT
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา    
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

Mr. Soksan DAM

 
  สาขาวิชา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  วิทยานิพนธ์

    Effects of Language Development on Bilinguals’ Concept Selections: A Case Study of Language Speech Production Task in Khmer-English Bilingual Context

 

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา    
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นายสุรเชษฐ์ พินิจกิจ

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  วิทยานิพนธ์

     การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินสมรรถนะความจำขณะคิดด้านภาษาและตัวอักษรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายภาษาอังกฤษ
      Development of Phonological Working Memory Capacity Assessment Computer Program
for Upper Secondary School Students

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวรัตนา  มณีสุขเกษม

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  วิทยานิพนธ์

 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของวัยรุ่นในจังหวัดสระแก้ว
      A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF PROSOCIAL BEHAVIOR OF ADOLESCENT IN SA-KAEO PROVINCE


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางพรทิพย์ เอมอ่อน

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2557  
  วิทยานิพนธ์

   การเปรียบเทียบระหว่างความสุขกับสภาพการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
    Comparison Between Happiness and Smoking Status of Health Officers Under Ministry of Public Health in Chonburi


 
  อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 038-102077 โทรสาร: 038-393484 email: rmcs@buu.ac.th