ชื่อ-นามสกุล

Mr. Seesamai Douangmany

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  วิทยานิพนธ์

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการหยั่งรู้เชิงเรขาคณิต และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในจังหวัดจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวณัฏฐพัชร์ ธรรมสิทธิเวช

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  วิทยานิพนธ์

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเมืองพัทยาโดยมีการแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพ
ของผู้นำกับสมาชิกเป็นตัวแปรส่งผ่าน

 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสมลักษณ์ แสงสัมฤทธิ์สกุล

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  วิทยานิพนธ์

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่องปากของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

 
       
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางกำไล ปราณี

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  วิทยานิพนธ์

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยเอื้อในการทำงานการจัดการแบบเชิงรุกความผูกพันในงานและความเหนื่อยล้าในงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา

 
       
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวปาริชาต บุญมี

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  วิทยานิพนธ์

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเพศระดับชั้นกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก

 

 
       
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  วิทยานิพนธ์

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออกของประเทศไทย

 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวปวริศา ภวเจริญผล

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  วิทยานิพนธ์

 การตรวจสอบกลุ่มตัวแปรความฉลาดทางสังคมที่ทำนายสุขภาพจิตทางบวกของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดปราจีนบุรี


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางศรีสุดา ตั้งสิริประชา

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  วิทยานิพนธ์

 ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของภาวะโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน


 
   

 

 
   
 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวกุลชญา ภาหินโคกสูง

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  วิทยานิพนธ์

 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
: การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

ว่าที่ร้อยตรีรัตนชัย เพ็ชรสมบัติ

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  วิทยานิพนธ์

 การลดความเครียดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยโปรแกรมบริหารสมองแบบปรับใหม่


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวเล็ก แซ่เฮ้ง

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  วิทยานิพนธ์

การเพิ่มความจำขณะคิดของผู้ใหญ่ตอนต้นโดยการใช้โปรแกรมการบริหารสายตา


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางศุพาภรณ์ วงคำชัย

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  วิทยานิพนธ์

 การเพิ่มความจำระยะสั้นของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการใช้โปรแกรมบริหารสมองแบบ นิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์


 
   

 

 
   
 
       
 
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวทิวาวรรณ ศรีสวัสดิ์

 
  สาขาวิชา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2558  
  วิทยานิพนธ์

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และความไว้วางใจที่มีต่อการตั้งใจ
เลือกซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของผู้บริโภคชาวไทย


 
   

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 038-102077 โทรสาร: 038-393484 email: rmcs@buu.ac.th