ดร.กนก พานทอง
Kanok Panthong,Ph.D
คุณวุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  วท.ม. (เทคโนโลยีวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปร.ด.(การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้องทำงาน RMCS 204
โทรศัพท์ 0-3810-2106  ต่อ 105   โทรศัพท์มือถือ 081-782-1762
e-mail: kanok@buu.ac.th
 
   

อาจารย์ประจำวิชา      

691681    สัมมนาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา (คณาจารย์)
691512    วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
694512    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย
694513    การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการปัญญา (คณาจารย์)