ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี
Asst. Prof. Pattrawadee Makmee, Ph.D
คุณวุฒิ ค.บ.(ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องทำงาน RMCS 205
โทรศัพท์ 0-3810-2077 ต่อ 107 โทรศัพท์มือถือ 08-7981-4881
e-mail:pattrawadee@buu.ac.th
 
   

อาจารย์ประจำวิชา      

691681    สัมมนาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา (คณาจารย์)
693514    วิธีการทางสถิติตัวแปรพหุนาม
693515    โมเดลสมการโครงสร้าง
693711    การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง