ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
Piyathip  Pradujprom, Ph.D.
คุณวุฒิ กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
  วท.ม. (เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
  Ph.D. (Educational Sciences), University of Porto, Portugal
ห้องทำงานRMCS 205
โทรศัพท์ 0-3810-2077 โทรศัพท์มือถือ
e-mail: piyathip@buu.ac.th
 
   

อาจารย์ประจำวิชา           

692681    สัมมนาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (คณาจารย์)
692514    การทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์