ผศ.ดร. พูลพงศ์ สุขสว่าง
Asst. Prof. Poonpong  Suksawang, Ph.D.
คุณวุฒิ ค.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ม. (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องทำงานRMCS 204
โทรศัพท์ 0-3810-2077 ต่อ 104 โทรศัพท์มือถือ 06-14615629
e-mail: poonpong@buu.ac.th
 
 
   

อาจารย์ประจำวิชา       

691681    สัมมนาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา (คณาจารย์)
693514    วิธีการทางสถิติตัวแปรพหุนาม
693515    โมเดลสมการโครงสร้าง
693711    การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง