ดร.ปรัชญา แก้วแก่น
Pratchaya Kaewkaen, Ph.D.
คุณวุฒิ วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต
  ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
   
ห้องทำงาน : RMCS - 306
โทรศัพท์ 0-3810-2077 ต่อ 123 โทรศัพท์มือถือ -
e-mail:Pratchaya@buu.ac.th
 
อาจารย์ประจำวิชา  

อาจารย์ประจำวิชา  

695511 วิทยาการปัญญาเบื้องต้น
695711 จิตวิทยาทางปัญญา (Cognitive Psychology) (คณาจารย์)  
695713 วิทยาการระบบประสาทและจิตวิทยาการเรียนรู้ (คณาจารย์)  
691711 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขั้นสูง (คณาจารย์)