สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 

ข่าวประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

 

 

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

Inventor's Day

research rbru


การประชุมวิชาการวิจัยสถานบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๑
เรื่องการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

 

การประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 THE FIFTH TCU INTERNATIONAL E-LEARNING CONFERENCE 2014

 

ประกาศสํานักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
ประจําปี 2557

 

ลิงค์ทุนการศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ทุน Technology Grants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก และทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

  
GO TO TOP