สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
       

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม LISREL"