สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
       

โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ