สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 

 

ประมวลภาพโครงการอบรมระยะสั้น ปี 2557
 
 
 

ช่วงเดือนมิถุนายน