สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
       

โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม Excel (รุ่น 1)