สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
       

โครงการอบรมระยะสั้น
เรื่อง การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม LISREL รุ่นที่ 12