สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
       

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
Mplus:การวิเคราะห์พหุระดับ"