สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 

 

 

ประมวลภาพโครงการอบรมระยะสั้น

       

 

 

 

 
 
 
 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (รุ่น๑)

 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรม Excel (รุ่น๑)
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รุ่นที่๑๓)
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงส้ราง
โดยใช้โปรแกรม LISREL รุ่นที่ ๑๒

การวิเคราะห์ข้อสอบ
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel รุ่นที่ ๓
การวิจัยเชิงทดลอง รุ่นที่ ๓
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
Mplus : การวิเคราะห์พหุระดับ (รุ่นที่๑)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (รุ่นที่๑๐)
วิธีการทางสถิติตัวแปรพหุนาม (รุ่นที่๗)
 
 
 
 
 
 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนขั้นสูง (รุ่น๒)
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้
โปรแกรม LISREL (รุ่นที่ ๑๓)
รุ่
สถิตินอนพาราเมตริก (รุ่นที่ ๒)
 
 
 
 
 
 
การวิจัยเชิงทดลอง (รุ่นที่ ๔)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (รุ่นที่ ๑๔)
วิธีการทางสถิติตัวแปรพหุนาม (รุ่นที่ ๘)