รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์
Associat Professor M.R.Somporn Sudhasani,Ph.D.
คุณวุฒิ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน
  ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องทำงาน RMCS 202
โทรศัพท์ 0-3814-1165 โทรศัพท์มือถือ 082-326-0922
e-mail: somporns@buu.ac.th
 
 
อาจารย์ประจำวิชา    
692712              การทดสอบทางจิตวิทยา (คณาจารย์)
692783              สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (คณาจารย์)
692784              สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 (คณาจารย์)
692785              สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 (คณาจารย์)
695711              จิตวิทยาทางปัญญา 
695511              วิทยาการปัญญาเบื้องต้น (คณาจารย์)