สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 

 

รวมภาพกิจกรรมปี พศ.2558

 

 
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ๕ ธันวามหาราช
    วิทยาลัยฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...อ่านต่อ

 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ร่วมงานเทศน์มหาชาติ

   คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยฯ
เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
.ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเครื่องมือ
วิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และการ
เลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย "

  วิทยาลัยฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยญาณสังวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ .......อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
การบรรยาย

  วิทยาลัยฯ จัดการบรรยาย เรื่อง The interaction
of language and vision in cognitive
information processing....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
คณาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

  คณบดี และคณาจารย์ วิทยาลัยฯ ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการ....อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
คณาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

  คณบดี และคณาจารย์ วิทยาลัยฯ ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยใช้วิธีการวัด
และประเมินผล....อ่านนต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2557

  วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2557
......อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558

  ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า วิทยาลัยฯ
ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2558 .....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
สถานการณ์น้ำท่วมมหาวิทยาลัยบูรพา

  วิทยาลัยฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
น้ำท่วมมหาวิทยาลัยบูรพา แต่รับมือไว้ได้
เนื่องจากความร่วมมือของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนิสิต.....อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
โครงการศึกษาดูงานการพัฒนามหาวิทยาลัย
และการวิจัยฯ

  วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและการวิจัยสำหรับผู้บริหาร
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ตรวจประเมินคุณภาพ

  วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2557
......อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
บรรยายพิเศษ

  วิทยาลัยฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง
Fundamental questions for
qualitative research: from philosophy
to instrumentation
......อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยฯ
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จัดโดยเทศบาล
เมืองแสนสุข.....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
12สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558

    คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยณ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ.....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
โครงการปฐมนิเทศ ภาคต้น ปี 2558

  วิทยาลัยฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
............อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
โครงการอบรม BBL

  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 วิทยาลัยฯ
จัดโครงการการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน:
หลักการสู่การปฏิบัติ ณ ห้อง RMCS 207
.............อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

  คณาจารย์ และนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
ณ วัดเก่าโบราณ จังหวัดชลบุรี
.............อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
BUU International Conference 2015

  คณาจารย์ และนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burapha
International Conference 2015
.............อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
  ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เชิญวิทยากร
จากวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
.............อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลุกไก่ รุ่นที่ ๒
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
.............อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ร่วมงานครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยฯ
ได้เข้าร่วมงานครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช.....อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
การคลายเครียดด้วยตนเองในผู้สูงอายุ
ด้วยวิธีการผสมผสาน
  เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาการปัญญา จัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม รื่อง"การคลายเครียดในผู้สูงอาย
ุด้วยวิธีการผสมผสาน"
...อ่านต่อ
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
การเพิ่มสมรรถนะการทำงานของสมอง
(Cognitive Ability)ในผู้สูงอายุ
  เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาการปัญญา จัดโครงการบริการวิชา
การแก่สังคมเรื่อง "การเพิ่มสมรรถนะการทำงาน
ของสมอง (Cogntive Ability) ในผู้สูงอายุ"
.......อ่านต่อ
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
การเพิ่มประสิทธิภาพความจำในผู้สูงอายุ
  เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยฯ
จัดโครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพความจำ
ในผู้สูงอายุ"ในโครงการ "ก่อพระทรายวันไหล
ลบางแสน" ครั้งที่ ๑๑ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
......อ่านต่อ
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
รดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์
  ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยฯ
จัดพิธีรดน้ำขอพร คณบดี และ รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม
เนื่องในประเพณีวันสงกราน....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
อบรม BBL
  ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ คณบดี
คณาจารย์ วิทยาลัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
สมอง (BBL)......อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ครบรอบ ๗ ปี วิทยาลัยฯ
  เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยฯ
จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
ครบรอบ ๗ ปี......อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยฯ
เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ประจำปี 2558
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
"วิทยาการปัญญาพัฒนาสังคมและมนุษยชาติ"
  วิทยาลัยฯ ได้จัดการแข่งขันแรลลี่เชิงท่องเที่ยง
ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต และได้จัดโครงการพัฒนานิสิต
วิทยาการปัญญาพัฒนาสังคมและมนุษยชาติ...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่