สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 

 

รวมภาพกิจกรรมปี พศ.2559

 

 
 
ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
   ดร.ภัทราวดี มากมี และนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
งานวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ประชุมคณะทำงานโครงการลูกไก่
   คณบดี ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง และ ดร.ปรัชญา
แก้วแก่น เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ
"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
.....อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
สถาบันพฤติกรรมศาสตร์เดินทางมาดูงาน
   ด้วยสถาบันพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการศึกษาดูงานภายใน
ประเทศ....อ่านต่อ
.
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
โครงการพัฒนานิสิต
   วิทยาลัยฯ จัดโครงการพัฒนานิสิต"วิทยาการปัญญา
พัฒนาสังคมและมนุษยชาติ วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา ประจำปี ๒๕๕๙...อ่านต่อ
.
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
;วันคล้ายวิทยาลัยฯครบรอบ ๘ ปี
   วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ ๘ ปี
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙.....อ่านต่อ
.
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
สรุปงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
   ทีมวิจัยของวิทยาลัยฯ เดินทางไปสรุปงาน
วิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
......อ่านต่อ
.
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
รดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์
   คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
รดน้ำขอพรอดีตอธิการบดี...อ่านต่อ
.
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตุ
และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๗
   คณบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์
ของวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ
กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต...อ่านต่อ
.
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 การเพิ่มสมรรถนะการทำงานของสมอง

  วิทยาลัยฯจัดโครงการบริการวิชาการบริการ
วิชาการแก่สังคม "การเพิ่มสมรรถนะการ
ทำงานของสมอง (Cognitive ability)..
..... อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
การคลายความเครียดด้วยตนเองในผู้สูงอายุุ

   วิทยาลัยฯ จัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม "การคลายความเครียดด้วยตนเอง
ในผู้สูงอายุด้วยวิธีผสมผสาน"...อ่านต่อ
.
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
โครงการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมฯ

   วิทยาลัยฯ จัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม "เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชนเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน...อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

   วิทยาลัยฯ จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม่์
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง RMCS
๑๐๗ อาคารวิทยาลัยฯ....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
การปรับปรุงการเรียนการสอนฯ
      ฝ่ายวิชาการและประธานสาขาวิชาของ
วิทยาลัยฯ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงการ
เรียนการสอนเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
โครงการ RMCS ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
   เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ฝ่ายกิจการ
นิสิตและศิษย์เก่า ได้จัดโครงการ RMCS
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน
ประจำปี ๒๕๕๙.....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ม.บูรพา

   คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมงาน
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา
ครบรอบ ๖๑ ปี .....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
โครงการอบรม ENDNOTE

   วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม
ENDNOTE ครั้งที่ ๑" ....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

  คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
เข้าร่วมถวานเทียนพรรษาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
อบรมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 คณบดี และคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ.......อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความจำในผู้สูงอายุ

  วิทยาลัยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา
จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
"การเพิ่มประสิทธิภาพความจำในผู้สูงอายุ"
......อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ

  วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
รายงานการวิจัย และบทความวิจัย
......อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคต้น ปี ๒๕๕๙

 วิทยาลัยฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ .....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๙

 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต เข้าร่วมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ัรับเกียรติบัตร จาก วช.

 คณบดีและคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ
เข้ารับเกียรติบัตรจาก วช. รับรองเป็น
วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
.....อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
อบรม LISREL

   วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
โดยใช้โปรแกรม LISREL....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
บรรยายพิเศษ

 วิทยาลัยฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง
(Neuro) Physiological Study of Cognitive
and Affective Techniques and Experiment
Paradigms".....อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร

 วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร....อ่านต่อ
 
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ร่วมงานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ปี ๒๕๕๙

 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยฯ
เข้าร่วมงานเกีบรติภูมิแห่งบุรพา
ประจำปี ๒๕๕๙....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับส่วนงาน

 วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับส่วนงาน....อ่านต่อ
 
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลบัณรสมวาร(๑๕วัน)

 คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
บัณรสมวาร(๑๕วัน).....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ป ๒๕๕๙ี

 คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ร่วมพิธีแสดงความอาลัยฯ

 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยฯ
เข้าร่วมงานพิธีแสดงความอาลัย สำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
วิทาลัยฯ จัดการบรรยายพิเศษ

 วิทยาลัยฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง
Perceptual-cognitive function in
different populations: Neuroscience
and training transfer evidence using
the NeuroTracker approach...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งการภักดี"

 คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม"รวมพลังแห่งการ
ภักดี" ....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
ร่วมกิจกรรมแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรม
แสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ
........อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่