ความช่วยเหลือ (HELP)

          เป็นส่วนที่แสดงวิธีการใช้โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานโปรแกรม