การจัดการข้อสอบ (Item Management)

          การจัดการข้อสอบ (Item Management) เป็นส่วนงานที่ใช้ในการจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อสอบและตรวจสอบผลการทดสอบของผู้สอบ

          Item management is the active management for add, delete, edit of items, and check report of students.

การจัดการข้อสอบ
(Item Management)
     

Usermame

:

Password

: