ตรวจสอบผลการทดสอบ (Check Report)

          ส่วนรายงานผลการสอบ เป็นส่วนที่แสดงผลการสอบของผู้สอบ ซึ่งเป็นตรวจสอบผลการสอบโดยใช้รหัสนักศึกษา

          The reported results. This is the result of the examination. The results of examination by using a student Code

ตรวจสอบผลการสอบวัดความสามารถ
(Ability Testing Report)
ตรวจสอบผลการสอบวินิจฉัย
(Diagnostic Testing Report)
     

รหัสนักศึกษา (Student No)

 

รหัสนักศึกษา (Student No)