109879666_288010685977082_7115849792323833181_n

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

1. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ โดยการเป็นคู่เทียบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน  

3. ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาและวิทยาการปัญญา  

4. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ 

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *