109879666_288010685977082_7115849792323833181_n

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ...

8 กรกฎ

8 กรกฎ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 65 ปี

         คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 65 ปี โดยในปีนี้มีนิสิตของวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่ นายวิทวัส เพ็ญภู่ นิสิตระด ...

98194416_2801235706654122_1564453322310549504_o

ตู้ปันสุข มหาวิทยาลัยบูรพา

               คณะผู้บริหาร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา นำขนมและอาหารแห้งมาใส่ยัง "ตู้ปันสุข" เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี              โดยทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดตั้ง "ตู้ปันส ...

96684342_2783663475078012_1088484917718810624_o

มอบอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่น EMOTIV EPOC+ จำนวน 14 ช่องสัญญาณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดี และดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับมอบอุปกรณ์วิจัยจาก ดร.สุวารินทร์ ถิ่นทวี ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทนกลุ่ม ...