127886964_3371335619644125_7440199553405233818_o

โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และกิจกรรมสัมพันธ์แบบบูรณาการวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และกิจกรรมสัมพันธ์แบบบูรณาการวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๖๓=== ...

126168227_3357402987704055_3066695376697844308_o

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผศ.พ.ต.ท.ภก.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ และ ดร.ธนพล พุกเส็ง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ พบผ ...

123494765_3312540322190322_2987155367328799825_o

โครงการออกกำลังกายเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายบุคลากร RMCS

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการออกกำลังกายเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายบุคลากร RMCS ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายให้กับ ...

120552362_385408235818855_2291669107707109676_n

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะดนตรีและการแสดง

ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพื้นฐานเ ข้าร่วม พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ ปางนฤตยะ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะดนตรีและการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะดนตรีและ ...

IMG_2411

โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) จังหวัดชลบุรี ประจำปีง ...

IMG_2154

เกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๓

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงาน "เกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๓" เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ทัศนาการ์เด้นท์ บางแสน จังหวัดชลบุรี

109879666_288010685977082_7115849792323833181_n

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม ...

8 กรกฎ

8 กรกฎ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 65 ปี

         คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 65 ปี โดยในปีนี้มีนิสิตของวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่ นายวิทวัส เพ็ญภู่ นิส ...

98194416_2801235706654122_1564453322310549504_o

ตู้ปันสุข มหาวิทยาลัยบูรพา

               คณะผู้บริหาร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา นำขนมและอาหารแห้งมาใส่ยัง "ตู้ปันสุข" เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี              โดยทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดตั้ง "ตู ...

96684342_2783663475078012_1088484917718810624_o

มอบอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่น EMOTIV EPOC+ จำนวน 14 ช่องสัญญาณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดี และดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับมอบอุปกรณ์วิจัยจาก ดร.สุวารินทร์ ถิ่นทวี ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทน ...