ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว
Autaipohn Kaikaew, Ph.D.
คุณวุฒิ

วท.บ. (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปร. ด. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
ห้องทำงาน RMCS 306
โทรศัพท์ 0-3810-2077 ต่อ 123 โทรศัพท์มือถือ 087-6180221
e-mail: autaipornk@yahoo.com
 
 
   

อาจารย์ประจำวิชา