สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
 
 
     
 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 
 
College of Research Methodology and Cognitive Science
 
     
 
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทุกสาขาวิชา
 
 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก
 
     
 
กลุ่มเรียน 2 กลุ่ม จันทร์-ศุกร์ และ เสาร์-อาทิตย์
ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
 
 

วิทยาเขตสระแก้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://rmcs.buu.ac.th/sakaeo.php

 
   
 
 
 

หลักสูตรปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
 
       

สาขา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา <pdf> <website>
 
       

สาขา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
<pdf> <website>
 
      
 
 

หลักสูตรปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
 
     
 

สาขา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา <pdf> <website>


สาขา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา <pdf><website>

คำอธิบายรายวิชา <PDF>
 
   
      เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจัย
เทคโนโลยีวัดผล และวิทยาการปัญญา ศาสตร์แห่งอนาคต ซึ่งสามารถประยุกต์ได้กับทุกศาสตร์
 
     
  สอบถามข้อมูลติดต่อ 0-3810-2077 ต่อ 114-116, 08-1782-7490
โทรสาร 0-3839-3484
e-mail : rmcs@buu.ac.th