สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
    จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
            มหาวิทยาลัยบูรพา
   จรรยาบรรณนักวิจัยและ
            แนวทางปฏิบัต
 


 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
คณบดี
 
 
ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง
ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
   
ดร.ปรัชญา แก้วแก่น
ดร. พีร วงศ์อุปราช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์