ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
     วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อาทิ Curtin University of Technology, Boston University, Trento University, University of Porto, University of Innsbruck, University of Alberta และ University of Paris III เป็นต้น โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เป็นผู้บรรยายให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิตระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก เป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ผลิตผลงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์และนิสิตของวิทยาลัยฯ และการแลกเปลี่ยนคณาจารย์/นิสิต กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น