สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 

 

 

 
    สนใจหนังสือสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
หรือติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง
โทร.061-4615629
 
 
 
 

 

คำสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
 - MULTIPLE REGRESSION
 - MEASUREMENT MODEL
 - CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS
 - PATH ANALYSIS
 - PATH ANALYSIS WITH LATENT VARIABLES
 - MIMIC MODEL
 - MULTIPLE GROUP
 - DOWNLOAD ALL SYNTAX


 
 Download โปรแกรมคำนวนขนาดตัวอย่าง
                   (G-Power 3)
 Download โปรแกรม LISREL
Power point Template LISREL
Template 19 March 2016