รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด PDF

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2559-2563

ดาวน์โหลด PDF

แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด PDF

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด PDF

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด PDF

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ดาวน์โหลด PDF

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ดาวน์โหลด PDF

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด PDF

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด PDF