วัน: 26/12/2560
รับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ จากอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560

คณบดี คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ เข้าขอรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ จากอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560