วัน: 23/2/2561
งานแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561