วัน: 29/3/2561
ครบรอบ ๑ ทศวรรษ RMCS

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ครบรอบ ๑๐ ปี วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ) (พระธรรมเมธี ปฏิบัติหน้าที่แทน) ได้มีเมตตารับอาราธนากล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง “สมองแห่งพุทธะ (Buddha’s Brain)” และปลูกต้นไม้  พร้อมพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ ลานหน้าอาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ช่วงบ่าย  ชมรมนิสิตวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์-น้องพี่ ชาวRMCS ณ สนามหญ้าเทียม BFC บางแสน และในช่วงค่ำจัด กิจกรรมฉลองครบรอบ ๑ ทศวรรษ RMCS สายลมห่มวันวาน...๑๐ปี RMCS ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่นกิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยฯ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ การเสวนาจากสมาคมศิษย์เก่า การมอบรางวัลในกับศิษย์เก่าดีเด่น เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา