วัน: 19/4/2561
สงกรานต์ 2561

   ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยฯ ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม และ ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยาลัยฯ และ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ร่วมรดน้ำขอพร รศ.เชาวน์ มณีวงศ์ อดีตอธิการบด มหาวิทยาลัยบูรพา ณ พรรคพลังชล จ.ชลบุรี และเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมงาน "สืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ๒๕๖๑" ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา