วัน: 16/5/2561
การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

คณาอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "The effect of Brain Stimulation on Learning and Cognition" โดย Professor Roi Cohen Kadosh ศาสตราจารย์ด้าน Cognitive neuroscience ณ ภาควิชาจิตวิทยาการทดลอง มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด (Department of Experimental Psychology, Oxford University) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง RMCS207 อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
อัลบั้มภาพอื่นๆ