วัน: 8/6/2561
โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม”

ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี และ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เป็นวิทยากรโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม” โดยจัดการประชุมพัฒนาความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการประมวลผลการศึกษาสถานการณ์การให้บริการงานแม่และเด็ก เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย เมื่อวันที่ ๑๕-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร