วัน: 8/6/2561
โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครูระดับมัธยมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นหลัก”

ดร.ปรัญญา แก้วแก่น ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ และ ดร.ยุทธนา จันทะขิน เป็นวิทยากรโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครูระดับมัธยมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นหลัก” เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี