วัน: 8/6/2561
โครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชน”

ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ดร.กนก พานทอง ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เป็นวิทยากรโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชน” เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนแสนุข จังหวัดชลบุรี
อัลบั้มภาพอื่นๆ