วัน: 14/12/2560
เข้าขอรับพร จาก รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

คณบดี คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ เข้าขอรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ จากอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560