ประวัติความเป็นมา

    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้รับการอนุมัติจากสภามหา วิทยาลัยบูรพาในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชามีหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา วิจัยและวิชาการด้านวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ผลิตผลงานวิจัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ให้บริการวิชาการสู่สังคม และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามดังนั้น วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑จึงถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้ง วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาขึ้นในมหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนการ สถาปนาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นทางการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๗ ง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอน ศาสตร์ใหม่ด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive Science) มุ่งผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาการปัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย สร้าง องค์ความรู้และศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญามีแนวคิดการทำงานที่ก้าว ทันกับวิทยาการสมัยใหม่คือให้ความสำคัญกับการวิจัยเชิงพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) สิ่งนี้สะท้อนอยู่ในหลักสูตรที่เน้นความเชี่ยวชาญด้านวิธี วิทยาการวิจัยและสถิติ การวัดและเทคโนโลยีโดยเฉพาะวิทยาการปัญญา ศาสตร์แห่งอนาคตมีลักษณะพหุสาขาวิชาเกิดจากความก้าวหน้าด้านวิทยาการ ระบบประสาท (Neuroscience) และเทคโนโลยีหลายสาขาวิชา เน้นการค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับสมอง แล้วนำความรู้มาผสมผสานกับความรู้ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา ปัญญาประดิษฐ์ การศึกษา ภาษาศาสตร์ และปรัชญา เพื่อมุ่งค้นหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจ และพฤติกรรม-ของมนุษย์ เป็นการเปิดโลกของการวิจัยสมัยใหม่ ให้กว้างไกลออกไปพัฒนาศาสตร์ใหม่ เช่น Neuro-Educations Neuro-Economic Neuro-Linguistic เป็นต้น วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาจึงมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะสร้าง ความเป็นหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการเป็นผู้นำทางด้านวิทยาการ วิจัยและวิทยาการปัญญา ผลิตนักวิจัยมืออาชีพและผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้าง ชื่อเสียงและศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา