สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 

คณบดี
ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณ


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๐


ผลการสอบ QE
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)


รายชื่อตำราประกอบการเรียน
ของวิทยาลัยฯ
ในหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ

การสอบผ่านความรู้ภาษา
อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

ประกาศ

ผลการสอบ QE
ประจำภาคต้น ปี ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒

ประกาศ

กำหนดปฏิทินการสอบ QE
ประจำภาคต้น ปี ๒๕๖๐

ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๐


ประกาศ

ทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินรายได้ส่วนงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


ประกาศ

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ

กำหนดการสอบ
BUU TEST
2015-2016

ประกาศ

ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

 

 


 

 
 

เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ

 
Free powerpoint template
BUU Blog
วิทยุออนไลน์
Web Mail
Web OPAC
ค้นหาหนังสือห้องสมุด
ระบบประเมินการเรียน
ระบบสืบค้นข้อมูลบุคลากร
ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต
e-Learning
สำนักหอสมุด
สภามหาวิทยาลัย
โปรแกรมอ่าน PDF
Cognitive Science
Society
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
BIODATA
ฐานข้อมูลนักวิชาการ
ประเทศไทย
งานส่งเสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
  ข้อมูลวิเคราะห์ MIMIC
List Of Institutions
Granting Degrees In
Connitive Science
   
Template วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา
 

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญและรายการค่าใช้จ่าย
งานศพ รศ.ดร.ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์

 

 

Software สำหรับวิเคราะห์
Brain Functional Connectivity Network

 

 

Image result for วช

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยฯ
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระดับปริญญาโท จำนวน ๖ ทุน
ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๐ ทุน

>>> บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน <<<

 


 

ประมวลรายชื่อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐

ปฎิทินการประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ๒๕๖๐-๒๕๖๑


เรียน นิสิตปัจจุบัน และศิษย์ทุกท่าน
ทางฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า จะทำการอัพเดทข้อมูลของระบบนิสิตและศิษย์เก่า เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จึงขอให้ทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และฝากให้นิสิตทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ
ในรุ่น และเพื่อนที่รู้จัก

>>>Click<<<

 

 

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย
เรื่อง "Cultural background shapes spatial
reference frame proclivity
"
ลงในวารสาร
Nature , Article number:11426
doi:10.1038/srep11426 Received 21 January 2015 
Accepted 11 May 2015  Published 15 June 2015

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี Dr.Fengqin Liu
Prof.Dr.Simone Sulpizio และ Prof.Dr.Remo Job
ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง " It takes biking to learn:
Physical activity improves learning a second language"
PloS one, 12(5), e0177624.

 


 
Css Template Preview

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
TCI (รอบที่ ๓) วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

 
 
ประกันคุณภาพ ระดับคณะ

 วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประกันคุณภาพ
ีการศึกษาภายใน ระดับคณะ
เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร

 วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประกันคุณภาพ
ีการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์

 คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนิสิต ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณี
วันสงกรานต์........อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
ครบรอบ ๙ ปี วิทยาลัยฯ

 วิทยาลัยฯ จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ ๙ ปี
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
........อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
 
 

โปรแกรมการทดสอบ
แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
สำหรับมาตรวัดความสุข
ของคนไทย

 

คลังรูปภาพ
Thai APBS

 
คลังคำภาษาไทยบรรทัดฐาน
ด้านอารมณ์ความรู้สึก
 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรปฏิบัติการ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนชิ้นส่วนยานยนต์
แบบออนไลน์

 
 
 
 
 
 

เรียนพูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกา...ฟรี!!
 
 

set up Latex for Thai language on Windows

 

XMind
โปรแกรมสร้าง MindMap

 

 
โปรแกรมสร้างเครื่องมือทดสอบ
ทางสมอง
 
 
 
โปรแกรม G*Power
Potsdam Mind Research Repository (PMR2)