สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 

คณบดี
ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณ


รายชื่อตำราประกอบการเรียน
ของวิทยาลัยฯ
ในหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ

การสอบผ่านความรู้ภาษา
อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

ประกาศ

ผลการสอบ QE
ประจำภาคต้น ปี ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒

ประกาศ

กำหนดปฏิทินการสอบ QE
ประจำภาคต้น ปี ๒๕๖๐

ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๐


ประกาศ

ทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินรายได้ส่วนงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


ประกาศ

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ

กำหนดการสอบ
BUU TEST
2015-2016

ประกาศ

ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

 

 


 

 
 

เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ

 
Free powerpoint template
BUU Blog
วิทยุออนไลน์
Web Mail
Web OPAC
ค้นหาหนังสือห้องสมุด
ระบบประเมินการเรียน
ระบบสืบค้นข้อมูลบุคลากร
ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต
e-Learning
สำนักหอสมุด
สภามหาวิทยาลัย
โปรแกรมอ่าน PDF
Cognitive Science
Society
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
BIODATA
ฐานข้อมูลนักวิชาการ
ประเทศไทย
งานส่งเสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
  ข้อมูลวิเคราะห์ MIMIC
List Of Institutions
Granting Degrees In
Connitive Science
   
Template วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา
 

 

กำหนดการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาวิธีการคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปโดยใช้เกณฑ์
ของเฮอร์วิคซ์ และการควบคุมการใช้ข้อสอบ สำหรับการทดสอบ
แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์

นายประพล เปรมทองสุข

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้อง rmcs ๑๐๗

 

 

Image result for วช

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยฯ
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระดับปริญญาโท จำนวน ๖ ทุน
ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๐ ทุน

>>> บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน <<<

 


 

ประมวลรายชื่อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙

ปฎิทินการประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ๒๕๕๙-๒๕๖๐


เรียน นิสิตปัจจุบัน และศิษย์ทุกท่าน
ทางฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า จะทำการอัพเดทข้อมูลของระบบนิสิตและศิษย์เก่า เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จึงขอให้ทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และฝากให้นิสิตทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ
ในรุ่น และเพื่อนที่รู้จัก

>>>Click<<<

 

 

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย
เรื่อง "Cultural background shapes spatial
reference frame proclivity
"
ลงในวารสาร
Nature , Article number:11426
doi:10.1038/srep11426 Received 21 January 2015 
Accepted 11 May 2015  Published 15 June 2015

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี Dr.Fengqin Liu
Prof.Dr.Simone Sulpizio และ Prof.Dr.Remo Job
ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง " It takes biking to learn:
Physical activity improves learning a second language"
PloS one, 12(5), e0177624.

 


 
Css Template Preview

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
TCI (รอบที่ ๓) วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

 
 
ประกันคุณภาพ ระดับคณะ

 วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประกันคุณภาพ
ีการศึกษาภายใน ระดับคณะ
เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร

 วิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประกันคุณภาพ
ีการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์

 คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนิสิต ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณี
วันสงกรานต์........อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
ครบรอบ ๙ ปี วิทยาลัยฯ

 วิทยาลัยฯ จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ ๙ ปี
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
........อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
 
 

โปรแกรมการทดสอบ
แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
สำหรับมาตรวัดความสุข
ของคนไทย

 

คลังรูปภาพ
Thai APBS

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรปฏิบัติการ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนชิ้นส่วนยานยนต์
แบบออนไลน์

 
 
 
 
 
 

เรียนพูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกา...ฟรี!!
 
 

set up Latex for Thai language on Windows

 

XMind
โปรแกรมสร้าง MindMap

 

 
โปรแกรมสร้างเครื่องมือทดสอบ
ทางสมอง
 
 
 
โปรแกรม G*Power
Potsdam Mind Research Repository (PMR2)