สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 

คณบดี
ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณ

ประกาศ

การสอบผ่านความรู้ภาษา
อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

ประกาศ

ผลการสอบ QE
ประจำภาคต้น ปี ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒

ประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา
๒๕๕๙

ประกาศ

กำหนดปฏิทินการสอบ QE
ประจำภาคต้น ปี ๒๕๖๐

ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๐


ประกาศ

ทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินรายได้ส่วนงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


ประกาศ

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ

กำหนดการสอบ
BUU TEST
2015-2016

ประกาศ

ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

 

 
 

เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ

 
Free powerpoint template
BUU Blog
วิทยุออนไลน์
Web Mail
Web OPAC
ค้นหาหนังสือห้องสมุด
ระบบประเมินการเรียน
ระบบสืบค้นข้อมูลบุคลากร
ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต
e-Learning
สำนักหอสมุด
สภามหาวิทยาลัย
โปรแกรมอ่าน PDF
Cognitive Science
Society
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
BIODATA
ฐานข้อมูลนักวิชาการ
ประเทศไทย
งานส่งเสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
  ข้อมูลวิเคราะห์ MIMIC
List Of Institutions
Granting Degrees In
Connitive Science
   
Template วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา
 


กำหนดการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินขีดความสามารถการเป็นผู้นำ
ทางวิชาการของศึกษานิเทศก์

นางกรรณิการ์ ปานนุช

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๓

การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายแบบลูกผสม
ฤาษีดัดตนและโยคะเพื่อเพิ่มหน้าที่บริหารจัดการของสมอง
ในผู้ใหญ่ตอนต้น: การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ ์
กับเหตุการณ์

นายนิรุติ ผึ่งผล

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๓

การเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยใช้โปรแกรมฟังดนตรีสอดแทรกคลื่นเสียงแบบ
Binaural Beats: การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์
กับเหตุการณ์

นางศศิวิมล พราหมณี

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๓

การเปรียบเทียบผลการเพิ่มความจำขณะคิดในผู้สูงอายุ
ระหว่างการฟังเพลงไทยลูกทุ่งกับเพลงไทยบรรเลงที่พึงพอใจ:
การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง

นายคมพล พันธ์ยาง

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๓

 

 

 

Image result for วช

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยฯ
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระดับปริญญาโท จำนวน ๖ ทุน
ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๐ ทุน

>>> บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน <<<

 


 

 

ประมวลรายชื่อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙

ปฎิทินการประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๙


เรียน นิสิตปัจจุบัน และศิษย์ทุกท่าน
ทางฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า จะทำการอัพเดทข้อมูลของระบบนิสิตและศิษย์เก่า เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จึงขอให้ทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และฝากให้นิสิตทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ
ในรุ่น และเพื่อนที่รู้จัก

>>>Click<<<

 
 
ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย
เรื่อง "Cultural background shapes spatial
reference frame proclivity
"
ลงในวารสาร
Nature , Article number:11426
doi:10.1038/srep11426 Received 21 January 2015 
Accepted 11 May 2015  Published 15 June 2015

 
Css Template Preview

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
TCI (รอบที่ ๓) วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

 
 
รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์

 คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนิสิต ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณี
วันสงกรานต์........อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
ครบรอบ ๙ ปี วิทยาลัยฯ

 วิทยาลัยฯ จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ ๙ ปี
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
........อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
Prof. Sebastian Pannasch

 Prof. Sebastian Pannasch จาก
Institute of Psychology III, Technische
Universität Dresden, Germany. ...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยฯ
เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา
ประจำปี ๒๕๖๐ ....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
วช. เยี่ยมห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง

 คณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติ
การทำลองต่อสัตว์วิทยาลัยฯ..อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
อบรม AMOS

  วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมระยะสั้น
ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง การวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมAMOS
....อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
เยี่ยมห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง

 งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา
เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองวิทยาการ
ปัญญาระบบประสาท...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
ร่วมงาน ๒๐๐ งานวิจัย ๒๐๐ งานพัฒนา

 ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี คณบดีวิทยาลัยฯ
และ รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม เข้าร่วมงาน ๒๐๐
งานวิจัย ๒๐๐ งานพัฒนา...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยฯ
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
......อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
มอบของวันเด็กแห่งชาติ

  ดร.ภัทราวดี มากมี อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
และนิสิต ร่วมแจกกระเป๋าเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙

  วิทยาลัยฯ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๙
เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณ
ของครูอาจารย์...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
เลือกกรรมการสภาวิชาการ

  คณาจารย์ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการเลือก
กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
ปฐมนิเทศ ภาคปลาย ปี ๒๕๕๙

  วิทยาลัยฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ประจำปีการศึกษาปลาย ปี ๒๕๕๙
....อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
อบรม LISREL และ Mplus

  วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดย
ใช้โปรแกรม LISREL และ Mplus
.....อ่านต่อ
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ

  วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
เสริมสร้างสุขภาพให้กับบุคลากรและนิสิต
ตามนโยบายของรัฐบาล...อ่านต่อ
 
 
Upload : วิทวัส เพ็ญภู่
 
 

โปรแกรมการทดสอบ
แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
สำหรับมาตรวัดความสุข
ของคนไทย

 

คลังรูปภาพ
Thai APBS

 
Template วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา
 
 

เรียนพูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกา...ฟรี!!
 
 

set up Latex for Thai language on Windows

 

XMind
โปรแกรมสร้าง MindMap

 

 
โปรแกรมสร้างเครื่องมือทดสอบ
ทางสมอง
 
 
 
โปรแกรม G*Power
Potsdam Mind Research Repository (PMR2)