>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ
> แบบฟอร์มสมัครสมาชิก
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
 
   
   
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
Research Methodology & Cognitive Science
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา วิธีวิทยาการวิจัย การวัดผลประยุกต์ การประเมินทางการศึกษา สถิติสำหรับการวิจัย เทคโนโลยีสำหรับการวิจัย และวิทยาการปัญญา
2. เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา
   
ที่ปรึกษา  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุชาติ อุปถัมป์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   
บรรณาธิการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม มหาวิทยาลัยบูรพา
   
กองบรรณาธิการ  
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศิริพานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี มหาวิทยาลัยบูรพา
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก มหาวิทยาลัยศิลปากร
Professor Dr. Larry R. Nelson Curtin University, Australia
   
กำหนดการพิมพ์  
วารสารราย ๖ เดือน (๒ ฉบับ/ปี)  
ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน  
ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม  
   
การตีพิมพ์บทความ  
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blind peer review) แล้ว
   
เจ้าของ     วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงาน วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
                   ถนนลงหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
                   โทรศัพท์ (66) 0-3810-2077 ต่อ 113 ถึง 117 โทรสาร (66) 0-3839-3484

                   โทรศัพท์เคลื่อนที่ (66) 08-1861-4635
Website : http://www.rmcs.buu.ac.th
 
กรรมการประเมินบทความ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา

รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสิทธิ์ จิตรสถาพร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บำเรอราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง

รองศาสตราจารย์ นพ. เทอดไทย ทองอุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สมพงษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์ วิภาสศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาสกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ ชีวาพร

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์

รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา พูนลาภทวี

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สุวรรณละออง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ไชยสุริยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิดาการ สายธนู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภัทร เมฆพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล เอื้อปิยฉัตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนัย บวรเกียรติกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี นิสสัยสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศยา ปลั่งพงษ์พันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ สำราญใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา นาคะเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา เฉลิมพรพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มีชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ

   
Professor Dr. Pierangelo Peri University of Trento, Italy
Professor Dr. Isabel Menezes University of Porto, Portugal
Professor Dr.Olivier Brito Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France
Professor Dr. Daneile Didino University of Trento, Italy
Professor Dr. Fernando Barbosa University of Porto, Portugal