>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
 
สารบัญ
     
หน้า
บทบรรณาธิการ
   
บทความวิชาการ
  โมลเดลสมการโครงสร้าง
1
     เสรี ชัดแช้ม และ สุชาดา กรเพชรปาณี
 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
25
     สมโภชน์ อเนกสุข
 
    Principles for Fair Student Assessment Practices for Education in Canada
37
      W.Todd Rogers
 
       
  บทความวิจัย    
   การพัฒนาโมลเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่   5 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
69
       วิสิทธ์ โรจนไพรวงศ์    
   ภาวะผู้นำของผู้บริการเขตพื้นที่การศึกษาในทศวรรษหน้า
89
      นิติมา เทียนทอง    
    การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของครูดีเด่นสายงายการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
105
       วิภาวี เวทวงค์    
    การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
124
       พีรพงษ์ สุดประเสริฐ    
    การวิเคราะห์ประสิทธิภาพโมลเดลลิสเรลตัวแปรที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของ
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
141
       ผ่องศรี น้อยปรีชา