>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
สารบัญ
      หน้า
  บทความวิชาการ    
  39 ปีของแบบจำลองความจำขณะปฏิบัติการ : งานวิจัยและการประยุกต์ 
    พีร วงศ์อุปราช และ รังสิรัศม์ วงศ์อุปราช  
 
1
  บทความวิจัย    
  ผลของการออกกำลังกายบนลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมองในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์
17
 

    ลัดดา เหลืองรัตนมาศ และ เสรี ชัดแช้ม

   
 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงรุนแรงจากเชื้ออีโคไลโดยมี
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองเป็นตัวแปรกำกับ

35
 

   เสน่ห์ พลีจันทร์  พูลพงศ์ สุขสว่าง และ สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล

   
 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความไว้วางใจในแพทย์ และความยึดมั่นในคำแนะนำของแพทย์ที่มีต่อผลลัพธ์การควบคุมเบาหวานของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

45
 

   จรุญ ไตรวุฒิ  พูลพงศ์ สุขสว่าง และ วริยา วชิราวัธน์

   
 

การวินิจฉัยทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยประยุกต์โมเดลลำดับขั้นคุณลักษณะและการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์

55
 

   ทิพย์ ขำอยู่  เสรี ชัดแช้ม และ กฤษณะ ชินสาร

   
 

การพัฒนาวิธีการคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปโดยใช้ทฤษฎีการตัดสินใจในการทดสอบแบบปรับเหมาะ ด้วยคอมพิวเตอร์

70
 

   โสฬส สุขานนท์สวัสดิ์  เสรี ชัดแช้ม และ กฤษณะ ชินสาร

   
 

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถภาพการประเมินภายในสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

85
 

   จุฑามาส ศรีจำนง  อรุณี อ่อนสวัสดิ์  รัตนะ บัวสนธ์ และ สายฝน วิบูลรังสรรค์

   
 

การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอิงสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

96
       รัตนะ บัวสนธ์  สำราญ มีแจ้ง  สายฝน วิบูลรังสรรค์ และ ปุณิกา ศรีติมงคล     
     
           
 
 

บทวิจารณ์หนังสือ
     
Review of Bernard J. B. and Nicole M. G. (2010). Cognition, Brain, and Consciousness: Introduction to Cognitive Neuroscience, Second Edition
              ปรัชญา แก้วแก่น

      
108
   
   
   ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
5